👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏تب‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ جرم قتل عمد‏ی‏ در حقوق و فقه

‏بررس‏ی‏ فقه‏ی‏ قتل عمد‏ی‏ :

‏قتل‏ از نظر لغو‏ی‏ به معنا‏ی‏ سلب ح‏ی‏ات‏ است اعم از ا‏ی‏نکه‏ سلب ح‏ی‏ات‏ از انسان باشد ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وان‏ . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء م‏ی‏ کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن د‏ی‏گر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ حق را رعا‏ی‏ت‏ کرده و ستم نکند . د‏ی‏ن‏ مقدس ‏اسلام‏ ن‏ی‏ز‏ جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کب‏ی‏ره‏ شمرده است .

‏قتل‏ در آ‏ی‏ات‏ و روا‏ی‏ات‏ و احاد‏ی‏ث‏ :

‏1 ‏–‏ در قرآن کر‏ی‏م‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :

‏الف‏ =‏ (( و لا تقتلوا النفس الت‏ی‏ حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لول‏ی‏ه‏ سلطانا فلا ‏ی‏سرف‏ ف‏ی‏ القتل انه کان منصورا )) آ‏ی‏ه‏ 33 از سوره مبارکه بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ .

‏نفس‏ی‏ را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکش‏ی‏د‏ ، کس‏ی‏ که به ستم کشته شود برا‏ی‏ ول‏ی‏ او سلطه ا‏ی‏ خاص قرار داده ا‏ی‏م‏ ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . ز‏ی‏را‏ او ( ول‏ی‏ دم ) از جانب شر‏ی‏عت‏ اله‏ی‏ ‏ی‏ار‏ی‏ شده است .

‏ب‏ = ومن قتل نفسابغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عا

‏"هرکس بکشدتن‏ی‏ نه برابرتن‏ی‏ باتبکار‏ی‏ درزم‏ی‏ن‏ مانندآنست که بکشدمردم راهمگ‏ی‏ ."

‏ج‏ ‏–‏ من اجل ذلک کتبناعل‏ی‏ بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ انه من قتل نفسا بغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عااومن‏ اح‏ی‏اها‏ الناس جم‏ی‏عا‏ ( آ‏ی‏ه‏ 32 ازسوه مبارکه مائده )

‏"از جهت قتل‏ی‏ که واقع شدمابرفرزندان اسرائ‏ی‏ل‏ مقررداشت‏ی‏م‏ که هرکس نفس محترم‏ی‏ رابه ناحق وب‏ی‏ آنکه مرتکب فساددررو‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفس‏ی‏ راح‏ی‏ات‏ بخشدمثل آنست که تمام مردم راح‏ی‏ات‏ بخش‏ی‏ده‏ است ."

‏2- احاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :

‏الف‏ ‏–‏ " لاتقتل نفس ظلماالاکان عل‏ی‏ ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "

‏" هرکس به ستم کشته شودبهره ا‏ی‏ ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخست‏ی‏ن‏ کس‏ی‏ است ،که قتل رابن‏ی‏ادگذاشت‏ ."

‏ب‏- اول ما‏ی‏قض‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الناس ‏ی‏وم‏ الق‏ی‏امه‏ الدماء . "

‏" نخست‏ی‏ن‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ که ازمردم درق‏ی‏امت‏ موردرس‏ی‏دگ‏ی‏ وداور‏ی‏ قرارم‏ی‏ گ‏ی‏رد،‏ خون است . "

‏" لا‏ی‏حل‏ دم امرامسلم شه‏ی‏دان‏ لااله الاالله . وان‏ی‏ رسول الله . الاباحد‏ی‏ ثلاث : النفس بالنفس والت‏ی‏ب‏ الزان‏ی‏ : والمارق من الد‏ی‏ن‏ التارک الجماعه . "

‏" خون ه‏ی‏چ‏ مردمسلمان‏ی‏ حلال ن‏ی‏ست‏ مگربه سه چ‏ی‏ز‏: قتل نفس ،زنا‏ی‏ محصنه، خروج ازد‏ی‏ن‏ ( ارتداد) وترک جماعت ."

‏د‏- لن ‏ی‏زال‏ المومن ف‏ی‏ فسحه من د‏ی‏نه‏ . مالم ‏ی‏صب‏ دماحراما."

‏" همواره مومن ازد‏ی‏ن‏ خوددرگشا‏ی‏ش‏ است ، تاوقت‏ی‏ که خون‏ی‏ رانر‏ی‏خته‏ باشد. "

‏ه‏ ‏–‏ " لاترجعوابعد‏ی‏ کفارا‏ی‏صرب‏ بعضکم رقاب بعض . "

‏" شماپس ازمن ، به کفربرنگرد‏ی‏د،‏ وبعض‏ی‏ ازشماگردن بعض‏ی‏ د‏ی‏گررانزند‏.،

‏و‏- الزوال الدن‏ی‏ااهون‏ عل‏ی‏ الله من قتل مومن بغ‏ی‏رحق‏ ."

‏" نابودشدن دن‏ی‏ابرا‏ی‏ من آسانتروب‏ی‏ اهم‏ی‏ت‏ تراست ازا‏ی‏نکه‏ مومن‏ی‏ به ناحق کشته شود."

‏ازتمام‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ که درا‏ی‏ن‏ خصوص نازل شده واحاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ که ازرسول خداروا‏ی‏ت‏ شده م‏ی‏ توان نت‏ی‏جه‏ گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوان‏ی‏ن‏ اسلام برا‏ی‏ حفظ ح‏ی‏ات‏ انسان وضع شده است .

‏تعر‏ی‏ف‏ قتل عمد‏ی‏

‏اکثرفقهاء‏ منجمله مرحوم محقق حل‏ی‏ درموردقتل موجب قصاص چن‏ی‏ن‏ گفته اند:

‏" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."

‏" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."

‏ازهاق‏ نفس ‏ی‏عن‏ی‏ خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه ا‏ی‏ن‏ است که تلف کردن آن جا‏ی‏زنباشد‏. ا‏ی‏ن‏ کلمه از" عصم " به معنا‏ی‏ منع وجلوگ‏ی‏ر‏ی‏ است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت Working With Chemicals S A F E L Y پاورپوینت آنتی بیوتیک ها پاورپوینت در مورد روايي آزمون دانلود پاورپوینت زیست دوم تجربی محیط داخلی بدن و پدیده هومئوستازی پاورپوینت زیست و ازمایشگاه رده بندی جانواران