👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی

عنوان: مبانی نظری مدیریت مشارکتی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 38

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

مشارکت و مدیریت مشارکتی

مشارکت عبارتست از ايفاي نقش از طريق اظهار نظر ، ارائه پيشنهاد ، تصميم گيري و قبول مسئوليت در زمينه فعاليتهاي سازمان ، انتخاب ، نوع کار ، بهبود و توسعه کار و توزيع دستاوردهاي حاصله.

لامرز معتقد است که مشارکت مجموع شكلهاي اعمال قدرت توسط زيردستان است که از نظر آنان و سرپرستان شان مشروع جلوه مي کند .

کلارک و ديگران مشارکت را شامل هر فرآيندي مي دانند که از طرق آن کارکنان سهمي در رسيدن به تصميمهاي مديريتي دارند.

ساشکين نيز پيشنهاد مي کند که براي مشارکت ؛ هدف گذاري ، تصميم گيري ، حل مساله و بهبود سازماني در نظر گرفته شود .

لاک و ديگران مي گويند که مشارکت تصميم گيري مشترک است . خواه بين يک مدير و يک کارمند ، يا بين يک مدير و گروهي از کارکنان باشد ، و بالاخره پيترسون و ميسي ، مشارکت را سيستمي از مديريت مي دانند که در آن افراد بر تصميمهاي سازماني اثر مي گذارند .

مشاركت و مديريت مشاركتي يعني درگير شدن كاركنان در فرايند تصميم گيري، دعوت از همه افراد به تفكر استراتژيك و قبول مسئوليت فردي براي كيفيت كار و توليداتشان، حمايت وپاداش رفتار كاركنان كه از ديد آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع را ارضا و عملكردسازمان را بهبود مي بخشد. به هرحال، مدل مشاركتي، نظارت اصلي بر سازماندهي تربيتو راهنمايي كاركنان، همچنين خودكنترلي را مستثني نمي كند.

عناصر اوليه پايه‌اي جهت مديريت مشاركتي عبارتند از: تسهيم اطلاعات مربوط به مسائل كسب وكار و نتايجآن، جبران خدمت براي آن نتايج، دانشي كه به افراد اجازه درك و سهيم شدن در آن نتايجرا مي دهد و داشتن قدرتي كه آنها را در تصميم سازي ياري رساند. اسپراتيزر عنصرپنجمي را به اين چهار عنصر اضافه مي كند و اين نكته را به اثبات مي رساند كه موقعيتبراي كسي كه در آن كار مي كند معني دار است.

سازمانهايي كه سعي در اجراي مديريت مشاركتي دارند تحت تاثير مجموعهاي از عوامل جانبي هستند كه بر اين سبك مديريت ونتايج آن موثر است. هرنلمـــــي گويد تــــوسعه مديريت مشاركتي مي تواند بسته به دو نوع عوامل ساختاري هم بهآرامي و تحت كنترل يا سريع و با استقبال بالا، صورت گيرد. اولين گروه مربوط است بهمحيط سازمان. دسته دوم عوامل، كه اثرگذار است خصوصيات داخلي هستند، به ويژه ارتباطميان استراتژي، ساختار، فرهنگ و رفتارها، ساشكين عوامل داخلي معيني چونارزشها، نگرشها، طرح كار و فرهنگ سازمان را برمي شمرد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تنظیم خانواده سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین دانلود پاورپوینت ارزیابی آثار تکنولوژی بر رشد اقتصادی ایران و جهان دانلود پاورپوینت مفاهیم اتوماتای سلولی تحقیق شرح واحدها فولاد خراسان