👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق بیان مسأله، اهداف، طرح فرضیه ها و انواع متغیرها

ارتباط با ما

... دانلود ...

روش تحقیق بیان مسأله، اهداف، طرح فرضیه ها و انواع متغیرها

درباره موضوع مورد پژوهش چه اطلاعاتی داریم؟

• مسأله به چه میزان، در چه زمانی، كجا و براي چه جامعه اي

اتفاق می افتد؟

• چرا موضوع مورد پژوهش مهم است؟ توصیف مساله: تفاوت

آنچه كه هست و آنچه كه باید باشد.

• نقاط كور پژوهشگران قبلی چه مطالبی هستند و چگونه قابل

رفع هستند؟ ذكر پژوهش هاي قبلی و همراه با آن پرسش

هاي باقیمانده

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره مشكل گشايي پاورپوینت درباره کاهش سطح هوشیاری پاورپوینت در مورد ابزارهاي مالي در بازار سرمايه تحقیق ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي 37ص پاورپوینت در مورد آسیبهای عروقی مغز